De Vuyst housestyle + catalogue design by Bert Vanden Berghe

De Vuyst housestyle + catalogue design by Bert Vanden Berghe

De Vuyst housestyle + catalogue design by Bert Vanden Berghe

De Vuyst Auctioneers & Art Gallery:  housestyle, art direction and graphic design / ontwerp / by Bert Vanden Berghe for Graffito nv

Art direction en grafisch ontwerp voor logo, huisstijl, catalogi, folders e.d. voor veilinghuis en kunstgalerij De Vuyst.
---
Art direction / graphic design for logo + housestyle, auction catalogues, folders etc. for auctioneers and art gallery De Vuyst.